غرق شدن بالابر در آب

یک بالابر مفصلی از روی پل درون رودخانه ای در شهر لندن سقوط کرد و توسط بالابر بیرون کشیده شد. گفته می شود علت سقوط بالا رفتن بیش از حد مجاز بالابر بوده است.

Off Canvas Menu