بیرون آمدن درخت از ریشه توسط جرثقیل

یک جرثقیل پشت کامیونی حین بلند کردن درختان حیاط پشتی خانه ای در رودآیلند دچار سانحه گردید و سرنگون شد. به نظر می رسد یکی از بازوهای عقبی جرثقیل دچار لغزش شده و علت اصلی حادثه است. در هنگام سقوط جک استقرار جلویی دستگاه وارد منزل مسکونی شده ولی به کسی صدمه ای نرسیده است. در این حادثه شرکت پشتیبانی کننده دستگاه مقصر شناخته شد، زیرا قبل از انجام عملیات باید جک شکسته شده جرثقیل تعمیر میشد که این اتفاق نیفتاده است.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب