جک پالت با شاخک های کوتاه

برای استفاده در مکان هایی با فضای کم  و باریک مثلاً استفاده در یک کانتینر برای کشیدن پالت های انتهایی به ابتدای کانتینر از جک پالت با شاخک های کوتاه استفاده می شود.