جک پالت با شاخک های بلند

به منظور حمل و نقل بارهایی با طولی بیشتر از حد استاندارد یعنی بار های که طول ان ها از 120 بیشتر است مانند فرش  و آهن الات ، از این نوع جک پالت استفاده می شود .