جک پالت عریض

برای حمل و نقل بارهایی دارای عرضی بیش از حد استاندارد یعنی بار هایی که عرض آن از 53 سانتیمتر بیشتر باشد مانند یخچال و سردخانه های صنغتی ، از این نوع جک پالت استفاده می شود.