شیر کنترل حرکت سوپاپ دار بالابر و آسانسور هیدرولیکی

شیر کنترل حرکت سوپاپ دار بالابر و آسانسور هیدرولیکی:
 
در شیرهای کنترل پایلوت حرکت رو به بالای انواع بالابر و آسانسور هیدرولیکی به وسیله این شیرها انجام میشود. برخی روابط لازم برای طراحی چنین شیرهایی را استخراج کردیم اما با اینکه ساختار چنین سیستمی نسبتا پیچیده است به جز در سرعت های پایین عملکرد خوبی ندارد. علت این ضعف آن است که جریان عبوری از شیر توسط دو پارامتر متغیر تعیین می شود:
-افت فشار جریان عبوری از شیر بین خروجی پمپ و مسیر برگشت مخزن
-ضریب تخلیه شیر که به افت فشار اصطکاکی و ویسکوزیته سیال وابسته است بستگی دارد.
 
در این مقاله عملکرد شیرهای سوپاپ دار در حرکت رو به پایین را بررسی می کنیم و روشهایی برای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات فشار و ویسکوزیته در عملکرد سیستم کنترل را معرفی میکنیم.
همانطور که در مورد کنترل حرکت رو به بالا ذکر شد برای فشار پایلوت یک شیر کنترل سلنوئیدی دو کاره در نظر می گیریم.
باز یادآور می شویم که شیرهای واقعی از یک سلنوئید یک طرفه بهره می برند ولی برای مقصود آموزشی شیر کنترل دوکاره مناسب تر خواهد بود. واضح است که روابط این شیر مشابه روابطی است که برای شیر کنترل حرکت رو به بالا استخراج کردیم با این تفاوت که نیروی فنر وارده به سوپاپ اصلی این با در جهت مخالف وارد می شود یعنی به سمتی که شیر را ببندد.
 
شیر یکطرفه زمانی باز می شود که فشار خروجی پمپ به فشار داخل جک برسد. دقت کنید در هنگام شتاب گیری رو به بالا مقدار فشار کابین متفاوت خواهد بود چرا که پمپ باد فشار اضافی برای تامین نیروی لازم برای شتاب گرفتن نیز تولید کند. اما در حرکت رو به پایین کافی است که فشار داخل جک مقداری افت کند تا کابین رو به پایین شتاب بگیرد.
 
تغییرات عملکرد:
کارکرد تمام شیرهای کنترل به محدود کردن جریان توسط یک اریفیس وابسته است. بنابراین میتوان گفت که کارایی یک شیر اسپول دار مجهز به موتور برقی دارای تغییرات کنترلی نسبت به یک شیر کنترل پایلوت دار بیشتر است. علت آنکه فشار پایلوت شیرهای کنترل پایلوت دار خود در معرض تغییرات بوده و باعث تشدید در ضعف عملکرد می گردد. ولی به هر حال شیر کنترل بدون سیستم جبران ساز تغییرات عملکرد غیر قابل قبولی خواهد داشت و فقط در سرعت های پایین قابل استفاده خواهد بود. از تحلیل های ارائه شده مشخص است که مهمترین فاکتور در تعیین رفتار شیر، فشار ورودی به آن می باشد که خود به فشار داخل جک وابسته است.
 
کارایی سیستم آسانسور به ویسکوزیته روغن هیدرولیک وابسته است. ویسکوزیته عامل تعیین کننده افت فشار در لوله تغذیه و ضریب تخلیه شیر می باشد. همانطور که ذکر شد بدون طراحی مکانیزم هایی برای جبران اثرات افت فشار و ویسکوزیته عملکرد شیرهای کنترل آسانسور جز در سرعت های پایین قابل قبول نخواهد بود.
 
جبران فشار:
واضح است اگر بتوانیم سیستمی طراحی کنیم که فشار داخل شیر از فشار جک مستقل بوده و همیشه فشار ثابتی در داخل شیر وجود داشته باشد، بیشتر تغییرات عملکردی سیستم کنترل حذف می گردد. به عبارت دیگر بیشتر اجزای سیستم کنترل هیدرولیکی برای کار در فشار ثابت طراحی می گردند. این امر با بهره گیری از یک شیر کنترل محدود کننده با جریان متغیر در ورودی شیر کنترل اصلی ممکن می گردد. بحث خود را با بررسی بیشتر شیرهای پایلوت دار ادامه می دهیم. این بحث در مورد شیر های اسپول دار نیز صدق می کند. طرح جبران فشار شامل یک شیر اسپول دار تقویت شده به وسیله فنر می باشد. خروجی شیر طریق مسیر پایلوت به اسپول وارد می گردد. اسپول تحت فشار فنر است، فشار جک در جهت مخالف اسپول وارد می شود.
 
مهمترین نکته در  شیرهای اسپول دار این است که شیر کاملا آب بند بوده و هیچ نشتی ندارد. قطعات آب بند باید در برابر فشار کاری مقاومت کافی داشته باشند.
اساس کار خیلی ساده است. فشار بالای سمت راست اسپول آن را به سمت چپ سوق می دهد، خروجی مسیر کنترل اسپول را می بندد و افت فشار مسیر کنترل را افزایش می دهد. با حرکت اسپول به سمت چپ فشار ورودی (که از خروجی کنترل می آید) افزایش می یابد و نیروی سمت چپ اسپول زیاد می شود. در واقع نیروی حاصل از فشار سمت چپ اسپول و نیروی فنر با نیروی حاصل از فشار سمت راست در تعادل است.
اگر فشار جک افت کند فشار خروجی و نیروی جک اسپول را به سمت راست حرکت می دهند و فشار خروجی شیر را کاهش می دهند. اگر فشار جک افزایش یابد عکس این حالت اتفاق می افتد یعنی اسپول به سمت چپ حرکت کرده و فشار خروجی شیر افزایش می یابد. در این صورت افت فشار داخل شیر توسط نیروی فنر در سیستم جبران ساز کنترل می گردد. تغییرات افت فشار با تغییر نیروی فنر در اثر فشردگی و باز شدن حین کارکرد تا حدی کاهش می یابد. اگر سطح مقطع شیر اسپول دارو اسپول در حالت تعادل باشد نیروهای دو طرف اسپول برابر خواهند بود.
اگر به خاطر ورود یا خروج مسافران از بالابر فشار جک تغییر کند اسپول حرکت میکند. سیستم قادر به جبران تمامی تغییرات فشار نمی باشد، چرا که لازم است در پاسخ به تغییرات فشار جک تغییراتی داشته باشیم.
 
نوسان سامانه:
شیر کنترل جبران ساز در موقعیت تعادل حرکت نوسانی دارد. این امر باعث نوسانی شدن افت فشار شیر خواهد شد که در نهایت باعث نوسان نیروی حرکت شیر کنترل جبران ساز خواهد شد. می توان گفت ممکن است سیستم کنترل وضعیت  نا پایداری داشته باشد و هر چقدر بهره سیستم را افزایش دهیم احتمال نا پایداری افزایش می یابد.
به علت اصطکاک رینگ های آب بند اسپول و قطعات داخلی سیستم، تا حدودی نیروی میرا کننده (نیرویی که باعث کاهش دامنه نوسانات می شود) وجود دارد ولی باز هم با افزایش حساسیت شیر نوسانات بیشتر خواهد شد.
کاهش ضریب سختی فنر و افزایش سطح مقطع اسپول، بهره و حساسیت سیستم را افزایش میدهد، در نتیجه نوسانات حرکت اسپول و تغییرات فشار شیر نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه جریان عبوری از شیر نیز حالت نوسانی پیدا می کند. با این حال در یک محدوده خاص از تغییرات فشار می توان نوسانات عملکردی شیر کنترل را کاهش داد.
در شیر هایی که دارای سیستم جبران فشار هستند میتوان اطمینان داشت که بیشتر میزان افت فشار در مسیر اسپول جبران ساز رخ می دهد و افت فشار کلی شیر کنترل را تا چند بار کاهش می دهد. فشار شیر های کنترلی در حدود 3 تا 8 bar عملی بوده و تا 40-60 bar  نیز برای شیر های دارای سیستم جبران ساز در نظر گرفته می شود.
 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب