عیب یابی منطقی بالابر

عيب يابي منطقي يک تکنيک تشخيصي است که طي آن تمام نشانه ها بايد به دقت در نظر گرفته شوند به طوري که عيب بالابر در بخش خاصي از مدار محدود شود. اگر عيبي تمام سيلندرها و موتورها را تحت تأثير قرار دهد به عنوان يک عيب عمومي شناخته مي شود. بدين معنا که عيب بالابر ممکن است ناشي از سيال هيدروليکي، منبع تغذيه( مجموعة تأمين توان)، يا سيستم کنترل الکتريکي بالابر باشد. زماني که عيب تنها در يک عملگر بروز مي کند تمام اجزا مرتبط با آن عملگر بايد در آغاز بررسي شوند.

براي تشخيص علت احتمالي عيب بالابر، نقش و اثر دقيق هر يک از اجزاي مرتبط با سيستم بايد شناخته شوند. در اين روش با توجه به نشانه هاي عيب، عملکرد اجزا به نوبت بررسي مي شود. فهرستي از جزء يا اجزايي که در صورت تنظيم نبودن يا درست عمل نکردن ممکن است منشأ اين نشانه ها باشند، تهيه کنيد. پس از اين کار جزيي را که به راحتي قابل امتحان کردن است انتخاب کنيد، به عنوان مثال درجة تنظيم دبي يا فشار، تحريک دستي شيرها سولنوئيدي و کليدهاي حدي از اين قبيل هستند. تنها زماني که اين بررسيهاي ساده تکميل شد در جهت باز کردن لوله ها يا تعويض قطعات بالابر اقدام کنيد. هر زمان که اتصالي برداشته شود آلودگي وارد سيستم خواهد شد. بنابراين هنگام جدا کردن اجزا از مدار کلية شيرها و دريچه ها را ببنديد.

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب