تماس با واحد فروش 02153806 (خط ویژه)    02156716224 و 02156716223
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

درحال بارگذاری...

شیرهای پیش پر کن
این نوع شیرها در اصل نوعی از شیرهای یکطرفه عمل کننده تحت فرمان اند. این شیرها برای پیش پر کردن سیلندر بالابر در پرسهای هیدرولیکی، زمانی که قالب پرس در حال بسته شدن است به کار می روند.
عملکرد و ساختار شیر بالابر شبیه یک شیر یکطرفه عمل کننده تحت فرمان است. با این تفاوت که این شیر دارای ویژگی فشاربرداری نیز هست . توجه به این نکته لازم است که سیالات هیدرولیکی بالابر تا حدودی تراکم پذیرند و این تراکم پذیری درجات مختلفی دارد. بنابراین حجم سیال متراکم شده در درون یک سیلندر بالابر هنگامی که آزاد می شود از حجم داخلی سیلندر بزرگتر است. به عنوان مثال، می توان در سیلندری با حجم داخلی m3/0 حجم m31/0 روغن معدنی هیدرولیک را با فشار اتمسفر در فشارbar400 متراکم کرد. (در صورتی که روغن با هوا مخلوط شده باشد این مقدار بسیار بیشتر خواهد شد.) با توجه به این نکته، از شیرهای مخصوصی برای کنترل فشاربرداری از روی سیلندرهای بزرگ بالابر استفاده می شود زیرا تخلیه سریع سیال اضافی ( به عنوان مثال در مورد فوق 10 لیتر ) ضربه های شدیدی در سیستم ایجاد می کند.
در این شیر صفحه بشقابی کوچکی در داخل صفحه بشقابی اصلی قرار گرفته است . زمانی که شیر تحت اثر فشار خط فرمان x قرار می گیرد، صفحه بشقابی در اثر فشار راهگاه سیلندر، به نشیمنگاهش چسبیده است . در بخش اول حرکت، صفحه بشقابی کوچک تحت فرمان باز می شود و عبور جریان کوچکی را با امکان کنترل فشارممکن می سازد.
در ادامه حرکت، صفحه بشقابی اصلی باز شده و شیر مانند یک شیر یکطرفه تحت فرمان عمل می کند. در این مدار با قرار گرفتن شیر کنترل مسیر A در حالت ضربدری قالب شروع به بسته شدن می کند. سیلندر جانبی B پدال C را به پایین می راند.
در اثر این حرکت، سیال مخزنی که روی پرس قرار دارد، توسط شیر پیش پرکن به داخل مکیده می شود تا سمت سطح مقطع کامل سیلندر Cرا پر کند. با محکم شدن قالب بر روی قطعه کار، فشار افزایش یافته و شیر تقدم گزین E باز می شود. در این حالت سطح مقطع کامل سیلندر اصلی ر اتحت فشار قرار می دهد.
در طول زمان عملیات پرس، شیر پیش پرکن سیلندر را از مخزن جدا می کند. در کورس جمع شدن ( زمانی که شیر A در حالت موازی قرار می گیرد) شیر پیش پر کن در اثر فرمان اعمالی باز خواهد بود. در این حالت سیلندر جانبی، پدال اصلی را به عقب می کشد و سیال از انتهای سطح مقطع کامل به سمت مخزن جریان می یابد. در این مدار، استفاده از یک شیر پیش پر کن سبب حرکت سریع یک سیلندر بزرگ با استفاده از دبی کم می شود.
شیرهای یکطرفه تحت فرمان برای بسته شدن
در شیر اعمال فشار کافی در راهگاه X باعث جلوگیری از جریان یافتن سیال در هر دو جهت می شود. در سایر شرایط این شیرها مانند یک شیر یکطرفه عادی با جریان آزاد در یک جهت ( B به A) و جریان مسدود در جهت مخالف (Aبه B) عمل می کنند. این شیرها می توانند به عنوان شیر ایمنی مدار به کار  روند مثلاً اگر فشار در مدار افت کند مدار 2 به سرعت تخلیه می شود.
صفحات ساندویچی
در برخی موارد شیرهای یکطرفه یا شیرهای یکطرفه تحت فرمان به صورت واحدهای تکی یا جفتی در قالب صفحات ساندویچی تولید می شوندتا بین شیر کنترل مسیر و پایه در بدنه اصلی مونتاژ شوند.
شیرهای یکطرفه محدود کننده 
این نوع از شیرهای یکطرفه دارای سوراخهای کوچکی در طول یا کنار صفحه بشقابی هستند این سوراخها در جهتی که به طور عادی مسدودند، دبی کنترل شده نشتی را تامین می کند. این گونه شیرها می توانند تحت فرمان عمل کرده و به عنوان شیر ایمنی استفاده شوند. همچنین از این شیرها برای تامین دبی خط فرمان، از طریق شیر یکطرفه و به مقصد مدار پایین دست جریان استفاده می شود.