02156716224 و 02156716223
نمایشگاه بین المللی 1374
نمایشگاه صنعت
نمایشگاه مواد شوینده
نمایشگاه نساجی